Journal Publications

[112] Jiali Wang, Hui-Ying Tan, Yanping Zhu, Hang Chu, Hao Ming Chen*, “Linking dynamic chemical state of catalysts with product profile of electrocatalytic CO2 reduction

Angew. Chem. Int. Ed. 2021, ASAP. (Invited mini-review)

anie202017181-toc-0001-m.jpeg
螢幕快照 2021-07-16 下午12.15.33.png

[111] Panyong Kuang, Yaru Wang, Bicheng Zhu, Fanjie Xia, Ching-Wei Tung, Jinsong Wu, Hao Ming Chen*, Jiaguo Yu*, “Pt single atom supported on N-doped mesoporous hollow carbon sphere with enhanced electrocatalytic H2-evolution activity

Adv. Mater. 2021, 33, 2008599.

adma202008599-gra-0001-m.jpeg

[110] Yanping Zhu, Tsung-Rong Kuo, Yue-Hua Li, Ming-Yu Qi, Gao Chen, Jiali Wang, Yi-Jun Xu*, Hao Ming Chen*, “Emerging dynamic structure of electrocatalysts unveiled by in situ X-ray diffraction/absorption spectroscopy

Energy Environ. Sci., 2021, 14, 1928.

圖片 1.png

[109] Jin-Tai Lin, Tzu-Chi Chu, Deng-Gao Chen, Zhi-Xuan Huang, Hsiao-Chien Chen, Chia-Shuo Li, Chih-I Wu, Pi-Tai Chou*, Ching-Wen Chiu*, Hao Ming Chen*, “Vertical 2D/3D Heterojunction of Sn Perovskites for Highly Efficient HTM-free Perovskite Solar Cell

ACS Appl. Energy Mater. 2021, 4, 2014.

圖片 1.png

[108] Jin‐Tai Lin, Deng‐Gao Chen, Cheng‐Ham Wu, Chia‐Shuo Hsu, Chia‐Ying Chien, Hao Ming Chen*, Pi‐Tai Chou*, Ching‐Wen Chiu*, “A Universal Approach for Controllable Synthesis of n‐Specific Layered 2D Perovskite Nanoplates

Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 7866.

anie202016140-toc-0001-m.jpeg

[107] Chenyuan Zhu, Zhibin Zhang, Lixiang Zhong, Chia-Shuo Hsu, Xiaozhi Xu, Yingzhou Li, Siwen Zhao, Shaohua Chen, Jiayi Yu, Shulin Chen, Mei Wu, Peng Gao, Shuzhou Li*, Hao Ming Chen*, Kaihui Liu*, Liming Zhang*, “Product-specific active site motifs of Cu for electrochemical CO2 reduction

Chem 2021, 7, 406.

螢幕快照 2021-03-20 下午6.03.31.png

[106] Jiali Wang, Hui-Ying Tan, Tsung-Rong Kuo*, Sheng-Chih Lin, Chia-Shuo Hsu, Yanping Zhu, You-Chiuan Chu, Tai Lung Chen, Jyh-Fu Lee, Hao Ming Chen*, “In Situ Identifying the Dynamic Structure behind Activity of Atomically Dispersed Platinum Catalyst toward Hydrogen Evolution Reaction

Small 2021, 17, 2005713. (Invited article for themed issue: Single Atom Catalysts)

螢幕快照 2020-12-29 下午7.13.19.png

[105] Guan-Bo Wang,   Chia-Shuo Hsu,  Hao Ming Chen*, “Individual role of active sites in bimetallic oxygen evolution reaction catalysts

Dalton Trans. 2020, 49, 17505. (invited Frontier article) (Selected and featured in: Dalton Transactions HOT Articles)

螢幕快照 2020-12-29 下午7.12.20.png

[104] Chia-Jui Chang, Yanping Zhu, Jiali Wang, Hsiao-Chien Chen*, Ching-Wei Tung, You-Chiuan Chu, Hao Ming Chen*, “In situ X-ray Diffraction and X-ray Absorption Spectroscopy of Electrocatalysis for Energy Conversion Reactions”

J. Mater. Chem. A 2020, 8, 19079. (Invited review article)

螢幕快照 2020-12-29 下午7.10.24.png

[103] Tai-Lung Chen, Hsiao-Chien Chen, Yen-Po Huang, Sheng-Chih Lin, Cheng-Hung Hou, Hui-Ying Tan, Ching-Wei Tung, Ting‐Shan Chan,* Jing-Jong Shyue, Hao Ming Chen*, “In situ unraveling of the effect of the dynamic chemical state on selective CO2 reduction upon zinc electrocatalyst”

Nanoscale 2020, 12, 18013. (Invited article for themed issue: Advanced Nanomaterials for Energy Conversion and Storage)

NanoScale_TOC.jpg

[102] Qilun Wang, Cong-Qiao Xu*, Wei Liu, Sung-Fu Hung, Hong Bin Yang*, Jiajian Gao, Weizheng Cai, Hao Ming Chen, Jun Li, Bin Liu*, “Coordination engineering of iridium nanocluster bifunctional electrocatalyst for highly efficient and pH-universal overall water splitting”

Nature Commun. 2020, 11, 4246.

[101] Jiu Wang, Tobias Heil, Bicheng Zhu, Ching-Wei Tung, Jiaguo Yu*, Hao Ming Chen*, Markus Antonietti, Shaowen Cao*, “A Single Cu-Center Containing Enzyme-Mimic Enabling Full Photosynthesis under CO2 Reduction”

ACS Nano, 2020, 14, 8584.

螢幕快照 2020-12-29 下午7.06.17.png

[100] Jiao Deng, Sheng-Chih Lin, Jack Fuller, III, Jesus A. Iñiguez, Danlei Xiang, Di Yang, Gary Chan, Hao Ming Chen*, Anastassia N. Alexandrova*, Chong Liu*, “Ambient methane functionalization initiated by electrochemical oxidation of a vanadium (V)-oxo dimer

Nature Commun. 2020, 11, 3686. (Nature Commun Editors' highlight)

螢幕快照 2020-08-12 下午8.04.46.png

[99] Chia-Jui Chang, Sheng-Chih Lin, Hsiao-Chien Chen, Jiali Wang, Kai Jen Zheng, Yanping Zhu, Hao Ming Chen*, “Dynamic Reoxidation/reduction-Driven Atomic Interdiffusion for Highly Selective CO2 Reduction toward Methane

J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 12119.(Cover highlight)

螢幕快照 2020-06-24 下午7.00.15.png
螢幕快照 2020-08-12 下午8.05.30.png
螢幕快照 2019-12-27 下午2.06.30.png
螢幕快照 2019-08-26 下午6.01.53.png
螢幕快照 2019-04-18 下午5.55.38.png
螢幕快照 2019-05-29 00.08.35.png
螢幕快照 2018-08-15 22.10.26.png

[98] Lizhi Jiang, Kunlong Liu, Sung-Fu Hung, Lingyun Zhou, Ruixuan Qin, Qinghua Zhang, Pengxin Liu, Lin Gu, Hao Ming Chen, Gang Fu*, Nanfeng Zheng*, “Facet Engineering Accelerates Spillover Hydrogenation on Highly Diluted Metal Nanocatalysts

Nature Nanotechnology 2020, 15, 848.

[97] Sheng-Chih Lin, Chun-Chih Chang, Shih-Yun Chiu, Hsiao-Tien Pai, Tzu-Yu Liao, Chia-Shuo Hsu, Wei-Hung Chiang, Ming-Kang Tsai*, Hao Ming Chen*, “Operando Time-resolved X-ray Absorption Spectroscopy to Unravel the Chemical Nature Enabling Highly Selective CO2 Reduction

Nature Commun. 2020, 11, 3525. (Research highlights in Nature Catalysis 2020, 3, 608) (Nature Commun Editors’ Highlight)

螢幕快照 2020-06-24 下午6.58.42.png

[96] Aliki Moysiadou, Seunghwa Lee, Chia-Shuo Hsu, Hao Ming Chen, Xile Hu*, “Mechanism of Oxygen Evolution Catalyzed by Cobalt Oxyhydroxide: Cobalt Superoxide Species as a Key Intermediate and Dioxygen Re-lease as a Rate-Determining Step

J. Am. Chem. Soc. 2020, 142, 11901.

[95] Peng Zhang, Ying-Rui Lu, Chia-Shuo Hsu, Huai-Guo Xue, Ting-Shan Chan, Nian-Tzu Suen*, Hao Ming Chen*, “Electronic structure inspired a highly robust electrocatalyst for the oxygen-evolution reaction

Chem Comm. 2020, 56, 8071.

螢幕快照 2020-06-24 下午6.56.18.png

[94] Anthony Vasileff, Yanping Zhu, Xing Zhi, Yongqiang Zhao, Lei Ge, Hao Ming Chen*, Yao Zheng*, Shizhang Qiao*, “Electrochemical Reduction of CO2 to Ethane through Stabilization of an Ethoxy Intermediate”

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 19649. (Selected as VIP)

螢幕快照 2020-06-24 下午6.39.46.png

[93] Weiyan Ni, Teng Wang, Pascal Alexander Schouwink, Yu-Chun Chuang, Hao Ming Chen, Xile Hu*, “Efficient hydrogen oxidation catalyzed by strain‐engineered nickel nanoparticles

Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 10797.

[92] Jiajian Gao, Hong bin Yang, Xiang Huang, Sung-Fu Hung, Weizheng Cai, Chunmiao Jia, Shu Miao, Hao Ming Chen, Xiaofeng Yang, Yanqiang Huang*, Tao Zhang, Bin Liu*, “Enabling Direct H2O2 Production in Acidic Media through Rational Design of Transition Metal Single Atom Catalyst

Chem 2020, 6, 658.

[91] Yanping Zhu, Jiali Wang, Hang Chu, You-Chiuan Chu, Hao Ming Chen*, “In Situ/OperandoStudies for Designing Next-generation Electrocatalysts

ACS Energy Lett. 2020, 5, 1281. (invited Perspective)

螢幕快照 2020-03-26 下午7.51.36.png

[90] Ching-Wei Tung, Cheng-Hung Hou, Han-Ting Lin, Yixin Zheng, Yu-Ping Huang, Yen-Fa Liao*, Jing-Jong Shyue, Hao Ming Chen*, “In situ Observation of Electrodeposited Bimetallic p‐Si Micropillar Array Photocathode for Solar‐Driven Hydrogen Evolution”

Solar RRL 2020, 4, 2000028. (invited article for themed issue: Nanomaterials for Light-Driven Reactions)

螢幕快照 2020-03-26 下午7.46.53.png

[89] Hsiao-Chien Chen, Tai-Lung Chen, Sheng-Chih Lin, Chia-Shuo Hsu, Ting‐Shan Chan*, Mei-Yi Liao*, Hao Ming Chen*, “Comprehensively probing the contribution of site activity and population of active site toward heterogeneous electrocatalysis

ChemCatChem 2020, 20, 1926. (invited article for themed issue: Building a New Energy Economy)(Selected as VIP)

螢幕快照 2020-03-26 下午7.48.38.png

[88] Chia-Jui Chang, Sung-Fu Hung, Chia-Shuo Hsu, Hsiao-Chien Chen, Sheng-Chih Lin, Yen-Fa Liao, Hao Ming Chen*, “Quantitatively Unraveling the Redox Shuttle of Spontaneous Oxidation/Electroreduction of CuOx on Silver Nanowires Using in Situ X-ray Absorption Spectroscopy

ACS Cent. Sci. 2019, 5, 1998-2009. (Cover highlight)

螢幕快照 2019-12-27 下午2.33.12.png

[87] Sung-Fu Hung, Yanping Zhu, Guan-Quan Tzeng, Hsiao-Chien Chen, Chia-Shuo Hsu, Yen-Fa Liao, Hirofumi Ishii, Nozomu Hiraoka, Hao Ming Chen*, “In Situ Spatially Coherent Identification of Phosphide-based Catalysts: Crystallographic Latching for High-efficient Overall Water Electrolysis​

ACS Energy Lett. 2019, 4, 2813.

螢幕快照 2019-11-08 12.53.33.png

[86] Shin-Yu Wang, Chih-Ping Chen, Chung-Lin Chung, Chun-Wen Hsu, Hsiang-Lin Hsu, Ting-Hsuan Wu, Jia-Ying Zhuang, Chia-Jui Chang, Hao Ming Chen, Yuan Jay Chang*, “Defect Passivation by Amide-Based Hole Transporting Interfacial Layer Enhanced Perovskite Grain Growth for Efficient p-i-n Perovskite Solar Cells

ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 40050.

​[85] Xiang Ao, Wei Zhang, Zhishan Li, Jian-Gang Li, Luke Soule, Xing Huang*, Wei-Hung Chiang, Hao Ming Chen, Chundong Wang*, Meilin Liu, Xiao Cheng Zeng*, “Markedly Enhanced Oxygen Reduction Activity of Single-Atom Fe Catalysts via Integration with Fe Nanoclusters

ACS Nano 2019, 13, 11853.

[84] Lichen Bai, Chia-Shuo Hsu, Duncan T. L. Alexander, Hao Ming Chen*Xile Hu*, A Cobalt-Iron Double-Atom Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction

J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 14190.

螢幕快照 2019-09-23 下午12.25.05.png

[83] You-Chiuan Chu, Chia-Jui Chang, Yanping Zhu, Sheng-Chih Lin, Ching-Wei Tung, Tai-Lung Chen, Hao Ming Chen*, “Anionic Effects on Metal Pair of Se-Doped Nickel Diphosphide for Hydrogen Evolution Reaction

ACS Sustainable Chem. Eng. 2019, 7, 14247.

螢幕快照 2019-08-26 下午6.01.10.png

[82] Rong Chen, Sung-Fu Hung, Daojin Zhou, Jiajian Gao, Cangjie Yang, Huabing Tao, Hong Bin Yang, Liping Zhang, Lulu Zhang, Qihua Xiong, Hao Ming Chen, Bin Liu*, “Layered Structure Causes Bulk NiFe Layered Double Hydroxide Unstable in Alkaline Oxygen Evolution Reaction”

Adv. Mater. 2019, 37, 1903909.

[81] Ching-Wei Tung, Tsung-Rong Kuo*, Chia-Shuo Hsu, Yen Chuang, Hsiao-Chien Chen, Chung-Kai Chang, Chia-Ying Chien, Ying-Jui Lu, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Jiun-Yun Li, Hao Ming Chen*, “Light-induced Activation of Adaptive Junction for Efficient Solar-driven Oxygen Evolution: In-situ Unraveling the Interfacial Metal-Silicon Junction

Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1901308.(cover highlight)

螢幕快照 2019-06-24 下午6.06.31.png
螢幕快照 2019-06-24 下午6.05.57.png

[80] Jin-Tai Lin, Chen-Cheng Liao, Chia-Shuo Hsu, Deng-Gao Chen, Hao Ming Chen*, Ming-Kang Tsai*, Pi-Tai Chou*, Ching-Wen Chiu*, “Harnessing Dielectric Confinement on Tin Perovskites to Achieve Emission Quantum Yield up to 21%

J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 10324-10330.

螢幕快照 2019-06-24 下午6.04.49.png

[79]Jun Gu, Chia-Shuo Hsu, Lichen Bai, Hao Ming Chen*, Xile Hu*, “Atomically dispersed Fe3+ sites catalyze efficient CO2 electroreduction to CO

Science 2019, 364, 1091.

螢幕快照 2019-06-14 上午11.35.49.png

[78] Gao Chen, Yanping Zhu, Hao Ming Chen, Zhiwei Hu, Sung-Fu Hung, Nana Ma, Jie Dai, Hong-Ji Lin, Chien-Te Chen, Wei Zhou*, Zongping Shao*, “An amorphous nickel-iron-based electrocatalyst with unusual local structures for ultrafast oxygen evolution reaction

Adv. Mater. 2019, 37, 1900883.

[77]Nian-Tzu Suen, Zhong-Ri Kong, Chia-Shuo Hsu, Hsiao-Chien Chen, Ching-Wei Tung, Ying-Rui Lu, Chung-Li Dong, Chin-Chang Shen, Jen-Chieh Chung, Hao Ming Chen*, “Morphology Manipulation of Copper Nanocrystals and Product Selectivity in the Electrocatalytic Reduction of Carbon Dioxide

ACS Catal. 2019, 9, 5217.

螢幕快照 2019-05-07 下午8.42.17.png

[76] Weiyan Ni, Anna Krammer, Chia‐Shuo Hsu, Hao Ming Chen, Andreas Schüler, Xile Hu*, “Ni3N as an Active Hydrogen Oxidation Reaction Catalyst in Alkaline Medium

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 7445-7449.

[75] Lan Yuan, Sung-Fu Hung, Zi-Rong Tang, Hao Ming Chen, Yujie Xiong, Yi-Jun Xu*, “Dynamic Evolution of Atomically Dispersed Cu Species for CO2 Photoreduction to Solar Fuels

ACS Catal. 2019, 9, 4824.

[74] Yanping Zhu, Hsiao-Chien Chen, Chia-Shuo Hsu, Ting-Sheng Lin, Chia-Jui Chang, Sung-Chun Chang, Li-Duan Tsai, Hao Ming Chen*"Operando Unraveling of the Structural and Chemical Stability of P‑Substituted CoSe2 Electrocatalysts toward Hydrogen and Oxygen Evolution Reactions in Alkaline Electrolyte"

ACS Energy Lett. 2019, 4, 987-994.(Cover highlight)

螢幕快照 2019-04-18 下午6.35.12.png

[73] Chia-Jui Chang, You-Chiuan Chu, Hao-Yu Yang, Yen-Fa Liao, Hao Ming Chen*, Revealing the structural transformation of rutile RuO2 via in situ X-ray absorption spectroscopy during the oxygen evolution reaction"

Dalton Trans. 2019, 48, 7122-7129.(invited article for themed issue: New Talent: Asia-Pacific 2019)(Cover highlight) (Selected and featured in: Dalton Transactions HOT Articles)

螢幕快照 2019-04-18 下午6.35.55.png

[72] Fang Song, Michael M. Busch, Benedikt Lassalle-Kaiser, Chia-Shuo Hsu, Elitsa Petkucheva, Michaël Bensimon, Hao Ming Chen*, Clemence Corminboeuf*, Xile Hu*, "An Unconventional Iron Nickel Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction"

ACS Cent. Sci. 2019, 5, 558-568.(EPFL news highlight)

螢幕快照 2019-02-28 00.49.32.png

[71] Jiajian Gao, Cong-Qiao Xu, Sung-Fu Hung, Wei Liu, Weizheng Cai, Zhiping Zeng, Chunmiao Jia, Hao Ming Chen, Hai Xiao, Jun Li*, Yanqiang Huang*, Bin Liu*, "Breaking Long-Range Order in Iridium Oxide by Alkali Ion for Efficient Water Oxidation"

J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 3014-3023.

[70] Jiqing Jiao, Rui Lin, Shoujie Liu, Weng-Chon Cheong, Chao Zhang, Zheng Chen, Yuan Pan, Jianguo Tang, Konglin Wu, Sung-Fu Hung, Hao Ming Chen, Lirong Zheng, Qi Lu, Xuan Yang, Bingjun Xu, Hai Xiao*, Jun Li, Dingsheng Wang, Qing Peng, Chen Chen*, Yadong Li, "Copper atom-pair catalyst anchored on alloy nanowires for selective and efficient electrochemical reduction of CO2"

Nature Chem. 2019, 11, 222-228.

[69] Sung-Fu Hung, Yu-Te Chan, Chun-Chih Chang, Ming-Kang Tsai*, Yen-Fa Liao, Nozomu Hiraoka, Chia-Shuo Hsu, Hao Ming Chen*"Identification of Stabilizing High-Valent Active Sites by Operando High-Energy Resolution Fluorescence-Detected X-ray Absorption Spectroscopy for High-Efficiency Water Oxidation"

J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 17263-17270.

螢幕快照 2018-11-21 下午6.26.38.png

[68] Chia-Shuo Hsu, Marek K. Węcławski, Beata Koszarna, Daniel T. Gryko*, Hao Ming Chen*, "π‐Conjugated Organic/Inorganic Hybrid Photoanodes: Revealing the Photochemical Behavior through in‐situ X‐ray Absorption Spectroscopy"

Chem. Eur. J. 2018, 24, 18419-18423. (invited article for themed issue: Renewable Energy)

螢幕快照 2018-11-08 00.42.59.png

 [67] Shaowen Cao, Han Li, Tong Tong, Hsiao-Chien Chen, Anchi Yu, Jiaguo Yu,* Hao Ming Chen*, “Single-Atom Engineering of Directional Charge Transfer Channels and Active Sites for Photocatalytic Hydrogen Evolution

Adv. Funct. Mater. 2018, 28, 1802169. (Frontispiece highlight)

 [66] Bo Weng, Kang-Qiang Lu, Zichao Tang, Hao Ming Chen*, Yi-Jun Xu*, “Stabilizing Ultrasmall Au Clusters for Enhanced Photoredox Catalysis

Nature Commun. 2018, 9, 1543. 

 [65] Lin Lv, Dace Zha, Yunjun Ruan, Zhishan Li, Xiang Ao, Jie Zheng, Jianjun Jiang, Hao Ming Chen, Wei-Hung Chiang, Jun Chen*, Chundong Wang*, “A Universal Method to Engineer Metal Oxide−Metal−Carbon Interface for Highly Efficient Oxygen Reduction

ACS Nano 2018, 12, 3042.

 [64] Min-Yi Chen, Jin-Tai Lin, Chia-Shuo Hsu, Chung-Kai Chang, Ching-Wen Chiu*, Hao Ming Chen*, Pi-Tai Chou*, “The Strongly Coupled Tin-Halide Perovskites to Modulate the Light Emission: Tunable 550-640 nm Light Emission (FWHM 36-80 nm) with a Quantum Yield of up to 6.4%”  

Adv. Mater. 2018, 30, 1706592. 

[63] Sung-Fu Hung, Zhi-Zhong Chen, Chun-Chih Chang, Chia-Shuo Hsu, Ming-Kang Tsai, Chia-Cheng Kang, Hao Ming Chen*, "Dual-hole Excitons Activated Photoelectrolysis in Neutral Solution"

Small 2018, 14, 1704047. (Frontispiece highlight)

 [62] Hong Bin Yang, Sung-Fu Hung, Song Liu, Kaidi Yuan, Shu Miao, Liping Zhang, Xiang Huang, Hsin-Yi Wang, Weizheng Cai, Rong Chen, Jiajian Gao, Xiaofeng Yang, Wei Chen, Yanqiang Huang*, Hao Ming Chen, Chang Ming Li, Tao Zhang*, Bin Liu*, “Atomically dispersed Ni(i) as the active site for electrochemical CO2 reduction

Nature Energy 2018, 3, 140-147.

[61] Ching-Wei Tung, Yen Chuang, Hsiao-Chien Chen, Ting-Shan Chan*, Jiun-Yun Li, Hao Ming Chen*, "Tunable Electrodeposition of Ni Electrocatalysts onto Si Microwires Array for Photoelectrochemical Water Oxidation"

Part. Part. Syst. Charact. 2018, 35, 1700321. (Cover highlight)(invited article for themed issue: Artificial Photosynthesis – Mimicking Nature for Renewable Energy Production)

 [60] Lin Ma, Sung-Fu Hung, Liping Zhang, Weizheng Cai, Hong Bin Yang, Hao Ming Chen, Bin Liu*, “High Spin State Promotes Water Oxidation Catalysis at Neutral pH in Spinel Cobalt OxideInd. Eng. Chem. Res. 2018, 57, 1441-1445.

 [59] Sung-Fu Hung, Ying-Ya Hsu, Chia-Jui Chang, Chia-Shuo Hsu, Nian-Tzu Suen, Ting-Shan Chan, Hao Ming Chen*, “Unraveling Geometrical Site Confinement in High-efficient Iron-doped Electrocatalysts toward Oxygen Evolution Reaction

Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1701686. (Cover highlight) 

 [58] Yu-Te Liao, Yu-Yuan Huang, Hao Ming Chen, Kenji Komaguchi, Chia-Hung Hou, Joel Henzie, Yusuke Yamauchi, Yusuke Ide,* Kevin C.-W. Wu*, “Mesoporous TiO2 Embedded with a Uniform Distribution of CuO Exhibit Enhanced Charge Separation and Photocatalytic EfficiencyACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 42425-42429.

 [57] Qiuyu Ma, Chengyi Hu, Kunlong Liu, Sung-Fu Hung, Daohui Ou, Hao Ming Chen*, Gang Fu*, Nanfeng Zheng*, “Identifying the electrocatalytic sites of nickel disulfide in alkaline hydrogenevolution reaction

Nano Energy 2017, 41, 148-153. 

 [56] Chengyi Hu, Qiuyu Ma, Sung-Fu Hung, Zhe-Ning Chen, Daohui Ou, Bin Ren, Hao Ming Chen*, Gang Fu*, Nanfeng Zheng*, “In Situ Electrochemical Production of Ultrathin Nickel Nanosheets for Hydrogen Evolution Electrocatalysis

Chem 2017, 3, 122-133. 

 [55] Chuang Han, Quan Quan, Hao Ming Chen, Yugang Sun, and Yi-Jun Xu*, "Progressive Design of Plasmonic Metal-Semiconductor Ensemble toward Regulated Charge Flow and Improved Vis-NIR-Driven Solar-to-Chemical Conversion

Small 2017, 13, 1602947. (Cover highlight) 

 [54] Chia-Shuo Hsu, Nian-Tzu Suen, Ying-Ya Hsu, Hsuan-Yu Lin, Ching-Wei Tung, Yen-Fa Liao, Ting-Shan Chan,Hwo-Shuenn Sheu, San-Yuan Chen, Hao Ming Chen*, "Valence- and Element-dependent Water Oxidation Behaviors: in-situ X-ray Diffraction, Absorption and Electrochemical Impedance Spectroscopies"

Phys. Chem. Chem. Phys. 2017, 19, 8681-8693. (Cover highlight) 

(Selected and featured in: 2017 PCCP HOT Articles)

 [53] Sheng-Chih Lin, Chia-Shuo Hsu, Shih-Yun Chiu, Tzu-Yu Liao, Hao Ming Chen*, "Edgeless Ag-Pt Bimetallic Nanocages : In-situ Monitor Plasmon-induced Suppression of Hydrogen Peroxide Formation"

J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 2224-2233. (Featured in 2018 JACS Young Investigator Issue)

 [52] Nian-Tzu Suen, Sung-Fu Hung, Quan Quan, Nan Zhang, Yi-Jun Xu*, Hao Ming Chen*, “Electrocatalysis for oxygen evolution reaction: recent development and future perspective

Chem. Soc. Rev. 2017, 46, 337-365. (Cover highlight) 

 [51] Bo-An Chen, Jin-Tai Lin, Nian-Tzu Suen, Che-Wei Tsao, Tzu-Chi Chu, Ying-Ya Hsu, Ting-Shan Chan, Yi-Tsu Chan, Jye-Shane Yang, Ching-Wen Chiu, Hao Ming Chen*, “In Situ Identification of Photo- and Moisture-Dependent Phase Evolution of Perovskite Solar Cell

ACS Energy Lett. 2017, 2, 342-348.  

 [50]  Hwan-Ching Tai*, Guo-Chian Li, Shing-Jong Huang, Chang-Ruei Jhu, Jen-Hsuan Chung, Bo Y. Wang, Chia-Shuo Hsu, Brigitte Brandmair, Dai-Ting Chung, Hao Ming Chen, Jerry Chun Chung Chan, “Chemical distinctions between Stradivari’s maple and modern tonewood

Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2017, 114, 27-32.

 [49] Hsin-Yi Wang, Han-Yi Chen, Ying-Ya Hsu, Ulrich Stimming, Hao Ming Chen*, Bin Liu*, “Modulation of Crystal Surface and Lattice by Doping: Achieving Ultrafast Metal-Ion Insertion in Anatase TiO2

ACS Appl. Mater. Interfaces 2016, 8, 29186-29193.

 [48] Hong Bin Yang, Jianwei Miao, Sung-Fu Hung, Jiazang Chen, Hua Bing Tao, Xizu Wang, Liping Zhang, Rong Chen, Jiajian Gao, Hao Ming Chen, Liming Dai,* Bin Liu*, “Identification of catalytic sites for oxygen reduction and oxygen evolution in N-doped graphene materials: Development of highly efficient metal-free bifunctional electrocatalyst

Sci. Adv. 2016, 2, e1501122. 

 [47] Sung-Fu Hung, Ching-Wei Tung, Ting-Shan Chan, Hao Ming Chen*, “In-situ Morphological Transformation and Investigation of Electrocatalytic Properties of Cobalt Oxide Nanostructures toward Oxygen Evolution

CrystEngComm, 2016, 18, 6008. (invited article for themed issue: Crystal engineering of composite materials)

 [46] Sung-Fu Hung, Fang-Xing Xiao, Ying-Ya Hsu, Nian-Tzu Suen, Hong-Bin Yang, Hao Ming Chen*, Bin Liu*, “Iridium Oxide-Assisted Plasmon-Induced Hot Carriers: Improvement on Kinetics and Thermodynamics of Hot Carriers

Adv. Energy Mater. 2016, 6, 1501339. (Cover highlight)

 [45] Sung-Fu Hung, Ya-Chu Yu, Nian-Tzu Suen, Guan-Quan Tzeng, Ching-Wei Tung, Ying-Ya Hsu, Chia-Shuo Hsu, Chung-Kai Chang, Ting-Shan Chan, Hwo-Shuenn Sheu, Jyh-Fu Lee, Hao Ming Chen*, “Synergistic Effect of a Well-Defined Au@Pt Core-Shell Nanostructure toward Photocatalytic Hydrogen Generation: Interface Engineering to Improve Schottky Barrierand Hydrogen-Evolved Kinetics

Chem. Comm. 2016, 52, 1567-1570. (Cover highlight)

 [44] Hsin-Yi Wang, Sung-Fu Hung, Han-Yi Chen, Ting-Shan Chan, Hao Ming Chen*, Bin Liu*, “In Operando Identification of Geometrical-Site-Dependent Water Oxidation Activity of Spinel Co3O4

J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 36-39.

 [43] Fang-Xing Xiao, Zhiping Zeng, Shao-Hui Hsu, Sung-Fu Hung, Hao Ming Chen*, Bin Liu*, “Light-Induced In Situ Transformation of Metal Clusters to Metal Nanocrystals for PhotocatalysisACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 28105-28109.

 [42] Ying-Ya Hsu, Nian-Tzu Suen, Chung-Chieh Chang, Sung-Fu Hung, Chi-Liang Chen*, Ting-Shan Chan*, Chung-Li Dong, Chih-Chieh Chan, San-Yuan Chen, Hao Ming Chen*, “Heterojunction of Zinc Blende/Wurtzite in Zn1-xCdxS Solid Solution for Efficient Solar Hydrogen Generation: X-ray Absorption/Diffraction Approaches

ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 22558-22569.

 [41] Jianwei Miao, Fang-Xing Xiao, Hong Bin Yang, Si Yun Khoo, Jiazang Chen, Zhanxi Fan, Ying-Ya Hsu, Hao Ming Chen, Hua Zhang,* Bin Liu*, “Hierarchical Ni-Mo-S nanosheets on carbon fiber cloth: A flexible electrode for efficient hydrogen generation in neutral electrolyte”,

Sci. Adv. 2015, 1, e1500259.

 [40] Ching-Wei Tung, Ying-Ya Hsu, Yen-Ping Shen, Yixin Zheng, Ting-Shan Chan, Hwo-Shuenn Sheu, Yuan-Chung Cheng, Hao Ming Chen*, “Reversible Adapting Layer Produces Robust Single-crystal Electrocatalyst for Oxygen Evolution”,

Nature Commun. 2015, 6, 8106.

NTU newsletter Sep 23,2105

 [39] Hsin-Yi Wang, Ying-Ya Hsu, Rong Chen, Ting-Shan Chan, Hao Ming Chen*, Bin Liu*, “Ni3+-Induced Formation of Active NiOOH on the Spinel Ni–Co Oxide Surface for Efficient Oxygen Evolution Reaction”,

Adv. Energy Mater. 2015, 5, 1500091. (Cover highlight)

 [38] Hong Bin Yang, Jianwei Miao, Sung-Fu Hung, Fengwei Huo, Hao Ming Chen*, Bin Liu*, “Stable Quantum Dot Photoelectrolysis Cell for Unassisted Visible Light Solar Water Splitting”,

ACS Nano, 2014, 8, 10403-10413.

 [37] Shih-Chi Luo, Yadana Khin, Shing-Jong Huang, Yanshen Yang, Tsai-yi Hou, Yuan-Chung Cheng, Hao Ming Chen, Yi-Ying Chin, Chien-Te Chen, Hong-Ji Lin, Joseph Kuo-Hsiang Tang*, Jerry Chun Chung Chan*, “Probing the Spatial Organization of Bacteriochlorophyll c by Solid-State Nuclear Magnetic Resonance”,

Biochemistry, 2014, 53, 5515-5525.

PUBLICATIONS PRIOR TO INDEPENDENT CAREER

[36] Hao Ming Chen, Chih Kai Chen, Ming Lun Tseng, Pin Chieh Wu, Hsin Wei Huang, Ting-Shan Chan, Ru-Shi Liu, Din Ping Tsai, “ZnO/Ag Embedded Plasmonics as Collecting Layers for Photo-generating Electrons in Solar Hydrogen Generation Photoelectrode”, Small 2013, 9, 2926-2936. (Cover highlight) (Highlighted in SPIE Newsroom)

[35] Bin Liu†, Hao Ming Chen†, Chong Liu, Sean C. Andrews, Chris Hahn, Peidong Yang, “Large-Scale Synthesis of Transition-metal Doped TiO2 Nanowires with Controlable Overpotential”, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 9995-9998. (†These authors contributed equally to this work)

[34] Chong Liu, Jinyao Tang, Hao Ming Chen, Bin Liu, Peidong Yang, “Artificial nanotrees: integrated nanostructures for direct solar-driven water splitting”, Nano Lett. 2013, 13, 2989-2992. (Lawrence Berkeley National Laboratory NEWS highlight)

[33] Chih Kai Chen, Hao Ming Chen, Chih-Jung Chen, Ru-Shi Liu, “Plasmon-enhanced near-infrared-active materials in photoelectrochemical water splitting”, Chem. Commun. 2013, 49, 7917-7919.

[32] Liang-Chien Cheng, Hao Ming Chen, Tsung-Ching Lai, Yung-Chieh Chan, Ru-Shi Liu, James C. Sung, Michael Hsiao, Chung-Hsuan Chen, Li-Jane Her, Din Ping Tsai, “Targeting polymeric fluorescent nanodiamond-gold/silver multi-functional nanoparticles as a lighttransforming hyperthermia reagent for cancer cells”, Nanoscale 2013, 5, 3931-3940.

[31] Yu Lim Chen, Li-Chung Kuo, Min Lun Tseng, Hao Ming Chen, Chih-Kai Chen, Hung Ji Huang, Ru-Shi Liu, Din Ping Tsai, “ZnO nanorod optical disk photocatalytic reactor for photodegradation of methyl orange”, Optics Express 2013, 21, 7240-7249.

[30] Hao Ming Chen, Chih Kai Chen, Ru-Shi Liu, Lei Zhang, Jiujun Zhang, David P. Wilkinson, “Nano-architecture and Material Designs for Water Splitting Photoelectrodes”, Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 5654-5671.

[29] Hao Ming Chen, Chih Kai Chen, Chih-Jung Chen, Liang-Chien Cheng, Pin Chieh Wu, Bo Han Cheng, You Zhe Ho, Ming Lun Tseng, Ying-Ya Hsu, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Ru-Shi Liu, Din Ping Tsai, “Plasmon Inducing Effects for Enhanced Photoelectrochemical Water Splitting: X-ray Absorption Approach to Electronic Structures”, ACS Nano 2012, 6, 7362-7372.

[28] Ming Lun Tseng, Yao-Wei Huang, Min-Kai Hsiao, Hsin Wei Huang, Hao Ming Chen, Yu Lim Chen, Cheng Hung Chu, Nien-Nan Chu, You Je He, Chia Min Chang, Wei Chih Lin, Ding-Wei Huang, Hai-Pang Chiang, Ru-Shi Liu, Greg Sun, Din Ping Tsai, “Fast Fabrication of a Ag Nanostructure Substrate Using the Femtosecond Laser for Broad-Band and Tunable Plasmonic Enhancement”, ACS Nano 2012, 6, 5190-5197.

[27] Liang-Chien Cheng, Jing-Hong Huang, Hao Ming Chen, Tsung-Ching Lai, Kuang-Yu Yang, Ru-Shi Liu, Michael Hsiao, Chung-Hsuan Chen, Li-Jane Here, Din Ping Tsai,“Seedless, silver-induced synthesis of star-shaped gold/silver bimetallic nanoparticles as high efficiency photothermal therapy reagent”, J. Mater. Chem. 2012, 22, 2244-2253.

[26] Chi-Wen Tsai, Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Jyh-Fu Lee, Su-Ming Chang, Bing-Jhih Weng, “Magnetically recyclable Fe@Co core-shell catalysts for dehydrogenation of sodium borohydride in fuel cells”, International Journal of Hydrogen Energy 2012, 37, 3338-3343.

[25] Hao Ming Chen, Chih Kai Chen, Ru-Shi Liu, Ching-Chen Wu, Wen-Sheng Chang, Kuei-Hsien Chen, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Din Ping Tsai, “A New Approach to Solar Hydrogen Production: a ZnO-ZnS Solid Solution Nanowire Array Photoanode”, Adv. Energy Mater. 2011, 1, 742-747. (Highlighted in SPIE Newsroom)

[24] Hao Ming Chen and Ru-Shi Liu, “Architecture of Metallic Nanostructures : Synthesis Strategy and Specific Applications”, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 3513-3527. (Feature Article) (Cover Highlight)

[23] Hao Ming Chen, Chih Kai Chen, Chun Che Lin, Ru-Shi Liu, Heesun Yang, Wen-Sheng Chang, Kuei-Hsien Chen, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, Din Ping Tsai, “Multi-Bandgap-Sensitized ZnO Nanorod Photoelectrode Arrays for Water Splitting: An X-ray Absorption Spectroscopy Approach for the Electronic Evolution under Solar Illumination”, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 21971-21980.

[22] Lei Zhang, Jenny Kim, Hao Ming Chen, Feihong Nan, Karleen Dudeck, Ru-Shi Liu, Gianluigi A. Botton, Jiujun Zhang, “A novel CO-tolerant PtRu core–shell structured electrocatalyst with Ru rich in core and Pt rich in shell for hydrogen oxidation reaction and its implication in proton exchange membrane fuel cell”, J. Power Source 2011, 196, 9117-9123.

[21] Chi-Wen Tsai, Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Kiyotaka Asakura, Lei Zhang, Jiujun Zhang, Man-Yin Lo, Yu-Min Peng, “Carbon incorporated FeN/C electrocatalyst for oxygen reduction enhancement in direct methanol fuel cells: X-ray absorption approach to local structures”, Electrochimica Acta 2011, 56, 8734– 8738.

[20] Tai-Feng Hung, Heng-Chia Kuo, Chi-Wen Tsai, Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Bing-Jhih Weng, Jyh-Fu Lee, “Alternative obalt oxide-supported platinum for efficient hydrolysisof sodium borohydride” J. Mater. Chem. 2011, 21, 11754-11759.

[19] Chi-Wen Tsai, Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Kiyotaka Asakura, Ting-Shan Chan, “Ni@NiO Core-Shell Structure-Modified Nitrogen-Doped InTaO4 for Solar-Driven Highly Efficient CO2 Reduction to Methanol”, J. Phys. Chem. C 2011, 115, 10180-10186.

[18] Hao Ming Chen, Chih Kai Chen, Yu-Chuan Chang, Chi-Wen Tsai, Ru-Shi Liu, Shu-Fen Hu, Wen-Sheng Chang, and Kuei-Hsien Chen, “Quantum Dot Monolayer Sensitized ZnO Nanowires-array Photoelectrodes: True Efficiency for Water Splitting”, Angew. Chem. Int. Ed. 2010, 49, 5966-5969.

[17] Hao Ming Chen, Chia Fen Hsin, Po Yuan Chen, Ru-Shi Liu, Shu-Fen Hu, Chao-Yuan Huang, Jyh-Fu Lee, Ling-Yun Jang, “Ferromagnetic CoPt3 Nanowires: Structural Evolution from fcc to Ordered L12”, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15794-15801.

[16] Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Din Ping Tsai, “A Versatile Route to the Controlled Synthesis of Gold Nanostructures”, Crystal Growth & Design 2009, 9, 2079-2087.

[15] Yun-Chieh Yeh, Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Kiyotaka Asakura, Man-Yin Lo, Yu-Min Peng, Ting-Shan Chan, Jyh-Fu Lee, “Pd-C-Fe Nanoparticles Investigated by X-ray Absorption Spectroscopy as Electrocatalysts for Oxygen Reduction”, Chem. Mater. 2009, 21, 4030-4036.

[14] Harshala J. Parab, Hao Ming Chen, Tsung-Ching Lai, Jing Hong Huang, Po Hsun Chen, Ru-Shi Liu, Michael Hsiao, Chung-Hsuan Chen, Din-Ping Tsai, Yeu-Kuang Hwu, “Biosensing, Cytotoxicity, and Cellular Uptake Studies of Surface-Modified Gold Nanorods”, J. Phys. Chem. C 2009, 113, 7574-7578.

[13] Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Man-Yin Lo, Sung-Chun Chang, Li-Duan Tsai, Yu-Min Peng, Jyh-Fu Lee, “Hollow Platinum Spheres with Nano-Channels: Synthesis and Enhanced Catalysis for Oxygen Reduction”, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 7522-7526.

[12] Ru-Shi Liu, Hong Jyun Lai, Nitin C. Bagkar, Hui Tong Kuo, Hao Ming Chen, Jyh-Fu Lee, Su-Ming Chang, Bing-Jhih Weng, “Investigation on Mechanism of Catalysis by Pt-LiCoO2 for Hydrolysis of Sodium Borohydride Using X-ray Absorption” J. Phys. Chem. B 2008, 112, 4870-4875.

[11] Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Kiyotaka Asakura, Ling-Yun Jang, Jyh-Fu Lee, “Controlling Length of Gold Nanowires with Large-Scale: X-ray Absorption Spectroscopy Approaches to the Growth Process”, J. Phys. Chem. C 2007, 111, 18550-18557.

[10] Hao Ming Chen, Chia Fen Hsin, Ru-Shi Liu, Shu-Fen Hu, Chao-Yuan Huang, “Controlling Optical Properties of Aluminum Oxide Using Electrochemical Deposition”, J. Electrochem. Soc. 2007, 154, K11-K14.

[9] Hao Ming Chen, Chia Fen Hsin, Ru-Shi Liu, Jyh-Fu Lee, Ling-Yun Jang, “Synthesis and Characterization of Multipod-Shaped Gold/Silver Nanostructures”, J. Phys. Chem. C 2007, 111, 5909-5914.

[8] Hung Ji Huang, Chin Ping Yu, Hung Chun Chang, Kuo Pin Chiu, Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Din Ping Tsai, “Plasmonic Optical Properties of a Single Gold Nano-rod”, Optics Express 2007, 15, 7132-7139.

[7] Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Hongliang Li, Hua Chun Zeng, “Generating Isotropic Superparamagnetic Interconnectivity for the Two-Dimensional Organization of Nanostructured Building Blocks”, Angew. Chem. Int. Ed. 2006, 45, 2713-2717.

[6] Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Kiyotaka Asakura, Jyh-Fu Lee, Ling-Yun Jang, Shu-Fen Hu, “Fabrication of Nanorattles with Passive Shell”, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 19162-19167.

[5] Hao Ming Chen, Hong Jyun Lai, Ru-Shi Liu, Ling-Yun Jang, “Local Structure Characterization of Gold Nanowires Using Extended X-ray Absorption Fine Structure Spectroscpoy”, Chem. Phys. Lett. 2006, 428, 93-97.

[4] Hao Ming Chen, Hsin-Chieh Peng, Ru-Shi Liu, Shu-Fen Hu, Hwo-Shuenn Sheu, “Morphology and Surface Plasma Changes of Au–Pt Bimetallic Nanoparticles”, J. Nanosci. Nanotechnol. 2006, 6, 1411-1415.

[3] Hao Ming Chen, Ru-Shi Liu, Ling-Yun Jang, Jyh-Fu Lee, Shu-Fu Hu, “Characterization of Core–Shell Type and Alloy Ag/Au Bimetallic Clusters by Using Extended X-ray Absorption Fine Structure Spectroscopy”, Chem. Phys. Lett. 2006, 421, 118-123.

[2] Hao Ming Chen, Hsin-Chieh Peng, Ru-Shi Liu, Shu-Fen Hu, Ling-Yun Jang, “Local Structural Characterization of Au/Pt Bimetallic Nanoparticles”, Chem. Phys. Lett. 2006, 420, 484-488.

[1] Hao Ming Chen, Hsin-Chieh Peng, Ru-Shi Liu, Kiyotaka Asakura, Chien-Liang Lee, Jyh-Fu Lee, Shu-Fen Hu, “Controlling the Length and Shape of Gold Nanorods”, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 19553-19555.